Kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs op De Meent houden we goed in de gaten. We evalueren het onderwijsleerproces, we volgen de resultaten van de kinderen en bieden waar nodig planmatige zorg. We checken steeds of ons leerstofaanbod dekkend is voor het halen van de kerndoelen en of we tevreden zijn over de opbrengsten tijdens de schoolperiode en aan het einde van de basisschool. Aan de hand hiervan stellen we onze doelen voortdurend bij. Daarbij is het emotioneel welzijn van de kinderen van groot belang. Kwaliteitsbewaking en verbetering is dus een continu proces op onze school.

Afspraken lesgeven
Wij geloven erin dat de leerprestaties worden verbeterd door goed les te geven. Vandaar dat alle leerkrachten zijn getraind om een goede instructie te geven volgens het EDI model (Expliciete Directe Instructie). Het uitgangspunt bij EDI is dat je in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. 

De leerkracht doet ertoe
Professionalisering is belangrijk in het onderwijs dat altijd in beweging is. We blijven steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en maken op basis hiervan bewuste keuzes. Leerkrachten krijgen de ruimte hun kennis te vergroten door met en van elkaar te leren. Dit doen we onder andere tijdens studiedagen en vergaderingen. Ook gaan we bij elkaar in de klas lessen bekijken en reflecteren we hierop. De coördinatoren en de IB-er zorgen dat zij up-to-date blijven en nieuwe informatie delen met het team. 

Monitoren resultaten
Om leerlingen te monitoren nemen we methode gebonden toetsen af en gebruiken wij de landelijk genormeerde toetsen. We maken hiervoor gebruik van het DIA-leerlingvolgsysteem. Diatoetsen zijn adaptieve toetsen die aansluiten bij het leerpotentieel van leerlingen. 
Voor technisch lezen gebruiken we de methodiek van Redzaamheidslezen van Luc Koning. De kinderen krijgen ook bij Redzaamheidslezen twee keer per jaar een leestoets, alleen krijgen ze daarbij niet ze de opdracht om snel te lezen. Bij Redzaamheidslezen leren we de kinderen nauwkeurig te lezen in een gewoon leestempo.

Niet alleen cijfers
De Meent vindt de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind belangrijk. Als school willen we daar een wezenlijke bijdrage aan leveren en daarom gebruiken we in de gehele school de methode KWINK. Aan het sociaal emotioneel leren wordt daarmee op structurele wijze aandacht aan besteed. 
Om de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel gebied te kunnen volgen en erop in te spelen, maken we gebruik van de observatiemethode Kindbegrip voor groep 1 t/m 8. Daarnaast vullen de kinderen uit de groepen 6-7-8 de leerlingenvragenlijst van Kindbegrip in. Dit is een vragenlijst voor kinderen waarop zij hun welbevinden voor school kunnen invullen. De resultaten van Kindbegrip worden geanalyseerd. De school werkt consequent aan borging en verbetering van de schoolveiligheid en aan een goed pedagogisch klimaat met behulp van:
· schoolregels en groepsafspraken,
· KWINK en pestprotocol,
· kringgesprekken en activiteiten voor positieve groepsvorming,
· het volgsysteem Kindbegrip