Verlofaanvraag

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar.

Vrij buiten de schoolvakanties
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Bijvoorbeeld als u seizoensgebonden werk doet in de agrarische sector. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen
• U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.
• De directeur kan u om een verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.
• De directeur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De directeur mag uw kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie buiten de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet via de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
• u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
• het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
• het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
• u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
U kunt deze aanvraag slechts één keer per schooljaar doen.

Vrij voor bijzondere omstandigheden
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de directeur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.
Voor bijzondere omstandigheden kan de directeur u toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per school jaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur
Bent u het niet eens met de beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.