Medezeggenschapsraad

De ‘Wet op het Primair Onderwijs’ geeft aan dat er op de basisschool een medezeggenschapsraad moet zijn. Voor De Meent bestaat die raad uit 4 leden: 2 leerkrachten en 2 ouders.

De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk bevoegd zich met alle zaken die de school betreffen, bezig te houden. Bij veel besluiten van het bestuur zal de MR om advies of instemming gevraagd worden. Het gaat bijvoorbeeld om; vaststellen van het schoolplan, vaststellen van de schoolgids, aanstelling en ontslag van leerkrachten. Stichting OPRON (ons bestuur) heeft een reglement voor medezeggenschapsraden vastgesteld waar bevoegdheden en regels in zijn vastgelegd.

Voorzitter Tanja Schrage oudergeleding
Secretaris Laura van der Tuin oudergeleding
Lid Raymond Lambeck personeelsgeleding
Lid Laura Biezeman
personeelsgeleding