Ouderraad

Ouders kunnen de school meehelpen via de ouderraad (OR). De OR heeft minimaal 6 leden/ouders. De OR vergadert ongeveer één keer per maand. De wet verplicht niet dat elke school een ouderraad heeft. De ouderraad kan dan ook verschillende taken op zich nemen. Op De Meent neemt de OR de volgende taken op zich:
· Zij innen en beheren de ouderbijdrage (namens de MR).
· Ze organiseren activiteiten in en rond de school (bv. kerst, Pasen e.d.) in samenspraak met de school. 

Voorzitter Wouter van der Tuin
Penningmeester  Miriam Prins
Lid Gerben van der Meulen
Lid Melia van der Goot
Lid Harrie Bijnen
Teamlid Imelda Dijk
Teamlid Anneke Venekamp-Akkerman

Vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €22,00. Daarvan bekostigen we:

• Klassenbudget
• Koningsspelen
• Pasen
• kerst
• Sinterklaas

Naast deze vrijwillige bijdrage vragen we elk jaar een (vrijwillige) bijdrage voor de schoolreizen en het schoolkamp. De kosten hiervan verschillen per jaargroep.

Hoewel de bijdrage vrijwillig is, hopen wij dat alle ouders bijdragen, omdat het geld hard nodig is om alle leerlingenactiviteiten te kunnen bekostigen. Niet betalen leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd.

Kinderen die na de voorjaarsvakantie instromen, betalen de helft van de ouderbijdrage. Grote gezinnen met meer dan twee kinderen op school betalen vanaf het derde kind ook de helft van de ouderbijdrage. Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage krijgt u rond oktober/ november een betaalverzoek vanuit de OR.

Voor ouders/verzorgers met een laag inkomen bestaat er de mogelijkheid om (gedeeltelijke) teruggave via de gemeente aan te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur.

We krijgen wel eens de vraag of het mogelijk is om wat extra te betalen (een donatie te doen aan school). Dit om ouders voor wie het lastiger is om de ouderbijdrage (volledig) te betalen te ontlasten. Dit is zeker mogelijk en waarderen wij. Het rekeningnummer van de OR is: NL67 RABO 0379 1369 29.